Prawidłowa gospodarka wodno – ściekowa, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne (t.j. Dz.U.z 2015 r. poz. 469 ze zm.) wymaga:

 1. uzyskania pozwolenia wodnoprawnego m. in. na:
  • szczególne korzystanie z wód, np:
   • pobór lub odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,
   • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
   • wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu.
  • wykonanie urządzeń wodnych, np:
   • obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych lub podziemnych,
   • pomosty, nabrzeża, kąpieliska, przystanie ,
   • wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub do urządzeń wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód lub urządzeń wodnych,
  • prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące lub przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, tuneli, rurociągów, przepustów,
  • prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne linii energetycznych i telekomunikacyjnych,
  • rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
  • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 ustawy Prawo wodne.
 2. dokonania zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska (obowiązuje od dnia 31 grudnia 2015 r.):
  • wykonanie pomostu do 25 m długości całkowitej,
  • postój na wodach płynących obiektów pływających lub statków przeznaczonych w szczególności na cele mieszkaniowe lub usługowe,
  • przejście napowietrznymi liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi nad wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne, o ile ma to wpływ na kształtowanie zasobów wodnych, a także przejście tymi liniami nad wałami przeciwpowodziowymi,
  • przejście liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, lub innymi urządzeniami pod wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne,
  • wykonanie kąpieliska, wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, również na obszarze morza terytorialnego,
  • roboty w wodach oraz inne roboty, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych, o ile zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie,
  • wykonanie stawów zasilanych wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem.

Służymy pomocą w zastosowaniu odpowiednich rozwiązań, najbardziej korzystnych dla inwestora zgodnych z wymaganiami gospodarki wodnej, już na etapie projektowania inwestycji.

Ponadto opracowujemy wnioski wraz z operatami wodnoprawnymi w przypadku zmiany warunków korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, które posiadają już aktualne pozwolenia wodnoprawne.

 Oferujemy Państwu wykonanie operatów wodnoprawnych niezbędnych do uzyskania ww. pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie wniosku dla inwestycji wymagających zgłoszenia (obowiązuje od dnia 31 grudnia 2015 r.).