Jeśli działalność Twojej firmy powoduje wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, zgodnie z ustawą  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) możesz być zobowiązany do uzyskania pozwoleń lub zgłoszenia instalacji powodujących emisję.

Oferujemy pomoc w opracowywaniu dokumentacji niezbędnych do uzyskania pozwoleń i dokonania zgłoszeń

Jako podmiot korzystający ze środowiska winieneś zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ponosić opłaty za korzystanie ze środowiska, do których należą:

  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  • przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223),
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  • pobór wód,
  • składowanie odpadów.

Podmiot korzystający ze środowiska wysokość należnej opłaty ustala we własnym zakresie i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca roku następnego.

Ponadto w myśl zapisu art. 286 podmiot korzystający ze środowiska w terminie jak wyżej winien przedłożyć właściwemu marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat.

Chętnie pomożemy Państwa firmie w wywiązaniu się z powyższych obowiązków nałożonych ustawą Prawo ochrony środowiska