Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na gospodarowaniu odpadami (wytwarzanie odpadów, transport, zbieranie, przetwarzanie odpadów, w tym odzysk lub unieszkodliwianie odpadów), zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz 21 ze zm.) wymaga uzyskania zezwolenia na:

  • transport odpadów,
  • zbieranie odpadów,
  • przetwarzanie odpadów (odzysk i unieszkodliwianie).

Ponadto, jeśli Twoja działalność związana jest z eksploatacją instalacji, podczas której powstają odpady o masie:

  • powyżej 1 Mg (tony) rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
  • powyżej 5000 Mg (ton) rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne,

winieneś, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji.

Służymy pomocą w opracowaniu wniosków o uzyskanie ww. zezwoleń i pozwoleń oraz doradzimy czy takie zezwolenia i pozwolenia są w Państwa firmie wymagane.

Ponadto opracowujemy wnioski w przypadku zmiany warunków gospodarowania odpadami lub rozszerzenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami, które posiadają już aktualne zezwolenia czy pozwolenia.

Sporządzimy również za Ciebie wniosek do marszałka województwa o zgłoszenie zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne oraz zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, jeśli stosowana na terenie Twojej firmy technologia kwalifikuje się do powyższego.

Wykonujemy również wymaganą przepisami ustawy o odpadach ewidencję odpadów oraz jej sprawozdawczość do właściwych terytorialnie urzędów marszałkowskich.

Oferujemy więc Państwu pomoc w zakresie gospodarki odpadami, m.in. przy opracowywaniu wniosków, prowadzeniu związanej z tym niezbędnej dokumentacji oraz sprawozdawczości.

WAŻNE DLA FIRM, KTÓRE POSIADAJĄ ZEZWOLENIA NA GOSPODAROWANIE ODPADAMI WYDANE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. O ODPADACH!!!!

W myśl zapisów art. 232 ustawy  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r. poz. 21 ze zm.) wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami:

  • zbieranie odpadów,
  • odzysk lub unieszkodliwianie odpadów (przetwarzanie odpadów),
  • decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 32 ust 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane nie później jednak niż do dnia 22 stycznia 2016 r. Do powyższego czasu wszystkie podmioty prowadzące działalność w zakresie gospodarki odpadami, na podstawie zezwolenia (decyzji)  wydanego na podstawie „starej” ustawy winny uzyskać nowe zezwolenia (decyzje) na gospodarowanie odpadami.

W związku z powyższym pomożemy firmom prowadzącym ww. działalność w uzyskaniu powyższych zezwoleń  dostosowując je do nowych wymogów prawnych, poprzez opracowanie stosownych wniosków, w sposób szybki i rzetelny.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług!!!!